Tüzüğümüz

İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ
TÜZÜK
BÖLÜM I. AD, AMAÇ, KURUCULAR
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1) Derneğin adı İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ dir. Derneğin renkleri kırmızı ve siyahtır. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimselere dağıtılamaz, satılamaz, ve amaç dışı kullanılamaz.

AMAÇ :
MADDE 2) Derneğin amaçları, demokratik, özgürlükçü, laik ve çağdaş ilkeler ışığında,
2.1) Türkiye ve Dünya çapında Gaziantep’in kültürünün, gelenek ve göreneklerinin, bölgesel değerlerinin, sanatının, tarihinin, doğasının, folklorunun, yetiştirdiği insanlarının, sanayisinin, ticaretinin ve tüm toplumsal değerlerinin tanıtımı, geliştirilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
2.2) Gaziantepliler arasında birlik, dostluk, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak
2.3) Gazianteplilerin güçlenen birliğinden Gaziantep adına hizmet ve etkinliklere ulaşmayı sağlamak,
2.4) Gaziantepli gençler arasında birlik ve bütünlüğü sağlayarak, Gaziantep’e ait sosyal ve kültürel değerleri öğrenmeleri ve geliştirmeleri için teşvik edici çalışmalarda bulunmak ve maddi imkansızlık içinde olan Gaziantepli öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak.
MADDE 3 ) Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ;
3.1) Konferanslar, sergiler, sempozyumlar, paneller, söyleşiler, toplantılar, festivaller, tiyatro gösterileri ve konserler düzenler.
3.2) Dernek, bünyesinde oluşturulacak komiteler veya uzman danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar
3.3) Yurt içinde ve dışında turistik, sportif ve eğitsel amaçlı gezi ve turlar düzenler.
3.4) Gelir amaçlı piyango, çekiliş ve kuralar düzenler.
3.5) Derneğin ve Gaziantep kültürünün tanıtımı ve geliştirilmesi için kitap, dergi,gazete, bülten, broşür bastırır, yayınlar, dağıtır ve görsel ve işitsel yayın faaliyetlerinde bulunur.
3.6) Derneğin amacının gerçekleşmesine tahsis edilmek şartıyla ve derneğin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, gayrimenkul ve menkul alır, satar, kiralar, işletir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir. Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere lokal binası satın alır, kiralar ve işletir.
3.7) Yeni üyelerin katılması için çalışmalar yapar ve üye kaydeder.
BÖLÜM II. ÜYELİK, ÜYENİN HAKLARI ve SORUMLULUKLARI, ONURSAL ÜYELİK ÜYELİĞİN SON BULMASININ USUL VE ŞARTLARI
MADDE 4) Derneğe üye olmak için aranan koşul ve şekil şartları;
4.1)18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, kısıtlı ve mahcur ve herhangi kötü bir ün ve nam sahibi olmamak kaydıyla Dernekler yasasına göre üye olma hakkı olan gerçek kişiler, derneğe üye olabilirler.
4.2) Deneğe üyelik başvurusu, 2 adet fotoğraf ve dernek üyesi en az iki kişinin takdimi ile üyelik giriş formu doldurularak yapılır.
4.3) Üyelik başvuruları 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Üyenin kabulü veya reddi 30 gün içinde başvuru sahibine bildirilecek.
ÜYENİN HAKLARI :
MADDE 5) Dernekte bütün üyeler eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında ırk, dil, din, cinsiyet, mezhep, görüş, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyelerine sağlanan hizmetlerden bütün üyeler eşit olarak faydalanırlar.
Her üyenin genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.
ÜYENİN SORUMLULUKLARI :
MADDE 6) Üye yasalara, dernek tüzüğüne, amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranamaz. Üye genel kurul tarafından tespit edilen aidatı ödemek zorundadır.
ONURSAL ÜYELİK
MADDE 7) Gaziantep kültürünün, gelenek ve göreneklerinin tanıtılması ve geliştirilmesi için akademik ve bilimsel çalışmalar yapan, Gaziantep ve Gazianteplilere hizmet veren, derneğin gelişmesi ve tanıtılması için büyük maddi ve manevi yardımda bulunan kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üye derneğin onur şildi ile ödüllendirilirler. Onursal üyeleri, derneğin genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar, dernek organlarında görev alamazlar.
ÜYELİĞİN SON BULMASI HALLERİ :
ÜYELİKTEN ÇIKMA :
MADDE 8) Hiçbir üye dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Derneğin her üyesi istediği zaman dilekçeyle başvurmak koşuluyla üyelikten çıkabilir. Aidat borcunu ödemeden ayrılan üyenin aidat borcu devam eder. Dernek, aidat borcunu ödemeyen ve üyelikten çıkan veya çıkarılan kişi hakkında, aidat alacağını tahsil için yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ŞARTLARI :
MADDE 9) Aşağıda belirtilen hallerde üyelik sona erer ;
9.1)Üyelik aidatını yazılı ve sözlü ihtara rağmen 6 (altı) ay süre ile ödemeyenler,
9.2)Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı ve sözlü ihtarlara rağmen Derneğin tüzüğü ve amaçları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunanlar, derneğin genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına, aykırı davranışta bulunanlar, yönetim kurulunun 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine üyelikten çıkarılırlar.
9.3)Üyelik sıfatını kaybedenler ile üyelik niteliklerine sahip olmadıkları halde üye olmuş kişilerin, bu durumlarının tespiti halinde derhal dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
9.4)Vefat eden kimsenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyelik sıfatı ve hakkı başka kimselere devredilemez ve mirasçıya geçmez. Üyelikten ayrılan, çıkarılan ve üyeliği sona erenler, dernek üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
BÖLÜM III. ORGANLAR, GÖREV VE YETKİLERİ, SEÇİM VE ÇAĞRI USULÜ, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
MADDE 10 ) Gaziantepliler Derneği’nin çalışmaları aşağıdaki organlarca yürütülür.
a) GENEL KURUL
b) YÖNETİM KURULU
c) DENETLEME KURULU
GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 11) Genel Kurul;
11.1) Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir şubat ayında yapılır.
11.2 )Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
MADDE 12) ORGANLARIN SEÇİM YÖNTEMİ:
12.1) Organlar gizli oy ve açık sayımla belirlenir.
12.2) Genel Kurul asil üyelerden birisini başkan seçer. Yönetim Kurulu, başkan dahil yedi asil, yedi yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Seçimden önce yönetim kurulu üye sayısı karara bağlanır. Denetleme Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından seçilir.
12.3) Danışma Kurulu dernek üyeliği devam eden dernek eski başkanlarından oluşur. Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararıyla Onursal üyelerden en fazla üç üye danışma kuruluna seçilebilir.
12.4) Organlardan birine üye olan kimse aynı anda başka organlarda görev alamaz.
MADDE 13) ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.
MADDE 14) TOPLANTI YETER VE KARAR SAYISI;
Genel Kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
MADDE 15) TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Genel Kurulun tüzükte değişiklik yapılmasına ya da derneğin feshine karar verilebilmesi için birinci toplantıda üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üyelerle bu konular görüşülebilir. Karar Yeter Sayısı; Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin dağıtılmasına ilişkin kararların, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir
MADDE 16) TOPLANTI USULÜ ;
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkan ve üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korumasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
MADDE 17)GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.
Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 18 ) Aşağıda belirtilen hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
18.1) Dernek Organlarının ve federasyon delegelerinin seçilmesi,
18.2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, yönetim kurulunca hazırlanan yönetmelik ve diğer belgelerin incelenmesi ve onaması
18.3) Yönetim kurulu çalışma raporu ile gelir- gider hesaplarının görüşülmesi, karara bağlanması ve yönetim kurulunun ibra edilmesi,
18.4) Denetleme kurulu raporunun görüşülmesi kabul veya reddi,
18.5) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
18.6) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması, işletilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
18.7) Derneğin federasyona katılmasına veya federasyondan ayrılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
18.8) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar verilmesi
18.9) Derneğin feshedilmesine ve tasfiyesine karar verilmesi
18.10) Mevzuat ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 19) Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Yönetim kurulu seçimleri izleyen ilk hafta içerisinde toplanır ve görev bölümü yapar. Yönetim kurulu üyelerinden birisini Başkan
Yardımcığına, birisini Sekreterliğe birisini de saymanlığa seçer. Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri;
19.1) Derneğin işleri yönetim kurulu tarafından yürütülür. Kurul derneğin komiteleri ve görevlileri hakkında denetim hakkına sahiptir.
19.2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
19.3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Kurulca onaylanan bütçeyi fasıl ve maddelerine uygun şekilde uygulamak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
19.4) Yönetim Kurulu kararları tarih ve sıra numarası gözetilmek şartıyla tasdikli karar defterine yazılır ve altı başkan ve yönetim kuru üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim kurulu genel kurulca kendisine verilen programı aynen uygular. Dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapar.
19.5) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapar ve yetkileri kullanır
19.6) Yönetim kurulu toplantılarına engel bildirmeden üç kez üst üste katılamayan üye Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden ilk sırada yer alan üye görev yapar.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
MADDE 20) Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında gündem ve amaç dışı konular ile kişisel konu ve çıkarlar konuşulmaz, tartışılmaz ve uygulanmaz.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE 21) Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ:
MADDE 22) Amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere geçici veya sürekli olarak en az üç kişiden oluşan yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Komiteler, Başkan tarafından kurulur ve doğrudan başkana veya başkanın görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak çalışırlar. Yönetim, Denetleme, Genel Kurul ve Danışma Kurullarının karar almalarına, yürütme birimlerine yardımcı olabilecek etüt, araştırma, incelemeleri yaparak önerilerde bulunmak ve gerektiğinde uygulamalarını yapmakla yetkili ve görevlidirler.
Yönetim kurulunun gerek gördüğü hallerde, dernek amaç ve hizmetleri konularında yardımcı olmak ve çalışmak üzere hukuki, sosyolojik ve mali konularda geçici veya sürekli uzman danışmanlar görevlendirilir. Uzman danışmanlar verilen talimatlar doğrultusunda dernek başkanına bağlı olarak çalışırlar.
BÖLÜM IV. BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI, SEKRETER VE SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ
BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 23) Genel kurulda başkan sıfatıyla doğrudan seçilir. Kuruluşun üzerinden bir yıl geçtikten sonra, başkan olabilmek için en az bir dönem için yönetim kurulunda görev yapmış olmak gerekir. Başkanın görev süresi iki yıl olup, derneği temsil eder. Yönetim kuruluna başkanlık ve yönetim kurulu adına hareket eder. Dernek organlarına tavsiye ve öneriler sunarak, amaç ve hizmet konularında organlara yardımcı olur. Bir üye dernek başkanlığına en fazla iki tam dönem için seçilebilir. Genel kurul tarafından onaylanan bütçe ve faaliyetlerin dernek amaç ve hizmet konularına uygun olmasını sağlar.
BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 24) Başkanın bulunmadığı hallerde başkana vekalet eder ve başkan adına hareket etmeye yetkili kişidir. Dernek yönetiminde öneriler ve başkanın talimatları doğrultusunda başkana yardımcı olur. Derneğe ait binaları, tesisleri denetler, organizasyonları ve dernek adına yapılacak faaliyetleri takip eder ve talep halinde başkana rapor sunar. Tüzükte belirtilen ve başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 25) Sekreter, dernek büro hizmetlerinin işleyişinden ve yürütülmesinden sorumludur. Dernek yayın organlarının baskısını, yayınını ve dağıtımını kontrol eder ve bu hizmetlerin etkin şekilde yürümesinden sorumludur. Büro ve personelinin çalışmalarını ve hizmetlerini kontrol eder. Başkan ve yardımcısının bulunmadığı hallerde kurul toplantılarına başkanlık eder.
SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 26) Dernek gelir ve giderlerinin kaydını tutar. Dernek alacaklarının tahsili için gereken işlemleri yapar/yaptırır. Derneğe ait kıymeti evrakları muhafaza eder. Dernek masraflarında tasarruf sağlayacak önlemler alır, derneğin gelirinin artması için çaba harcar. Dernek adına yapılacak harcamalar yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Önemli ve acele hallerde gereken masraf başkanın onayı ile sayman tarafından yapılır ve yapılan masrafın listesi masrafın yapıldığı günü izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulunun onayına sunulur.
ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
MADDE 27) Derneğin çalışma dönemi bir Ocakta başlar ve otuz bir Aralıkta biter. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği bir Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı genel kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar, bir önceki yıl bütçesinin giderler çizelgesinde aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz. Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde harcama sınırı, harcama yapmaya yetkili kişiler, gelirin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para miktarı vs. gibi konular gösterilir.
Çalışma dönemini kapsayan bütçe uygulamasında giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması, ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi, gelir ve ödenek çizelgelerindeki bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında ve bölümün maddeleri arasında yönetim kurulu kararı ile aktarma yapılması zorunludur.
Yönetim Kurulunun harcama yetkileri, gelirlerin alınması biçimleri, kasada kalacak para tutarı ve bütçe aktarma yetkileri gibi konular çalışma dönemi bütçe yönetmeliğinde gösterilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 28 ) Derneğin gelirleri aşağıda belirtilen kalemlerden oluşur.
28.1) Giriş Ödentisi: Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Bu miktar asgari 50 YTL (elli ytl) olacaktır.
28.2) Yıllık Ödenti: Üyelerden her yıl alınır ve bu miktar asgari 20 YTL (yirmi ytl) olacaktır. Giriş ödentisi ve yıllık ödenti miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.
28.3) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile bu malların kiraya verilmesinden ve işletilmesinden elde edilen gelirler.
28.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, organizasyon ve gösteri benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
28.5) Her türlü koşullu ve koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.
28.6) İktisadi işletmeler ve lokal işletmesinden sağlanacak gelirler.
GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
MADDE 29) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödenti ise her yılın Nisan ayında alınır. Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, ödenti, vasiyet vs. yapan kişilerin kimlik bilgileri alındı belgesine yazılır. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz vb. belgeler alınır. Dernek adına yapılacak harcamalar karşılığında yukarıda sayılan belgelerin alınması zorunludur.
DERNEĞE AİT DEFTERLER
MADDE 30) Dernekler yasasında belirtilen defterler tutulur. Yönetim kurulu kararı ile başka defterler eklenebilir. Aşağıdaki defterlerin tutulması gereklidir.
30.1) Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olanların kimlik bilgileri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
30.2) Karar Defteri : Yönetim kurulunca alınan kararlar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Karar defteri Başkan ve Yönetim Kurulunca imzalanır.
30.3) Yasaların belirlediği rakamlara göre dernek işletme esasına veya bilanço esasına göre defter tutar. İşletme esasına göre işletme hesabı defteri, bilanço esasına göre yevmiye defteri ve büyük defter tutulur.
30.4) Demirbaş Eşya Defteri: Derneğe ait demirbaşlar, alındıkları tarih ve sıra numarasına göre bu deftere kaydedilir.
30.5) Gelen – Giden Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen ve giden evrakların düzenli olarak dosyalanması şarttır.
30.6) Alındı Belgesi Defteri : Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verilen kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar ve ilgililerin imzaları bu deftere koydurulur.
Yukarıda sayılan defterlerden alındı belgesi defteri hariç diğer defterlerin Notere tasdik ettirilmesi şarttır.
DERNEĞİN FESHİ, TASFİYESİ
MADDE 31) Derneğin kendi kendini feshedebilmesi için, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısında üyelerin 2/3 çoğunlukla katılması ve 2/3 çoğunlukla derneğin feshine ilişkin karar alması şarttır. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshine karar verebilmek için, ikinci toplantıya
katılan üyelerin 2/3 çoğunlukla derneğin feshi yönünde oy kullanmaları gerekir. Derneğin tasfiye işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Fesih halinde derneğin menkul, gayrimenkul malları ve hakları Gaziantep Büyükşehir Belediyesine devir ve teslim olunur.
MADDE 32) BORÇLANMA: Dernek yönetim kurulu kararı ile Ticari Bankalardan, Finans kuruluşlarından, şirketlerden, birliklerden ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden borçlanabilir.
MADDE 33) İş bu tüzükte bulunmayan hükümler 5253 sayılı dernekler kanunu ve 4721 sayılı Medeni kanununu ve bu kanunlara göre çıkartılmış yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 34)GEÇİCİ HÜKÜMLER
MADDE 1)Geçici Yönetim Kurulu
Gaziantepliler Derneği geçici yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
1.1) Asil üyeler
Başkan……………….
Başkan Yardımcısı………………….
Sekreter………….
Sayman………………………..
Üye………………………..
Üye ……………………..
Üye ……………………..
1.2) Yedek Üyeler
1.Yedek
2.Yedek
3.Yedek
4.Yedek
5.Yedek
MADDE 2) Geçici Denetim Kurulu;
2.1) Asil Üyeler
Başkan
Raportör
Üye
2.2) Yedek Üyeler
1. Yedek
2. Yedek
3. Yedek